Generation Alfa

Algemene
voorwaarden

Uitvoering van de opdracht

 1. De interieurvormgever zal zich inspannen om de opdracht naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hij zal de opdrachtgever adviseren waar nodig.
 2. De opdrachtgever verstrekt de interieurvormgever alle relevante informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. De interieurvormgever mag ervan uitgaan dat deze informatie volledig en correct is, tenzij anders blijkt uit de situatie.
 3. Zonder voorafgaand overleg met de interieurvormgever mag de opdrachtgever geen derden inschakelen als dit invloed kan hebben op de uitvoering van de opdracht door de interieurvormgever.
 4. Als het nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen voor een goede uitvoering van de opdracht, zullen de partijen overleggen welke adviseur(s) dat zullen zijn en welke taken aan hen zullen worden toevertrouwd. De opdrachtgever zal vervolgens de opdracht aan deze adviseur(s) verstrekken, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien er termijnen zijn afgesproken voor de werkzaamheden van de interieurvormgever, zal de interieurvormgever garanderen dat deze werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (onder voorbehoud van artikel 6).

 

Advieskosten

 1. Partijen stellen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) worden geregeld:
  a. op basis van de door de interieurvormgever bestede tijd tegen een vooraf afgesproken uurtarief;
  b. door een vast bedrag, al dan niet gekoppeld aan de bouwkosten;
  c. volgens een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.
 2. Naast de advieskosten betaalt de opdrachtgever de interieurvormgever een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder andere:
  a. wijzigingen in wet- en regelgeving na aanvang van de werkzaamheden; wijzigingen die de opdrachtgever verlangt.
  b. de interieurvormgever informeert de opdrachtgever vooraf over deze wijzigingen en de bijbehorende kosten.
 3. De advieskosten zijn exclusief bijkomende kosten zoals kopieerkosten, reiskosten en verblijfskosten die de interieurvormgever maakt tijdens de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vergoedt deze kosten apart, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen de partijen.


Betalingsvoorwaarden

 1. De interieurvormgever factureert de advieskosten in termijnen op basis van de voortgang van zijn werkzaamheden, met minimaal één maand tussen elke facturatie. Partijen kunnen hierover afwijkende afspraken maken.
 2. Betaling van een factuur dient binnen één maand na verzending van die factuur te geschieden.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, treedt verzuim in zonder verdere ingebrekestelling. Vanaf de vervaldatum mag de interieurvormgever wettelijke rente in rekening brengen over het niet betaalde bedrag.
 4. Bij niet-tijdige betaling mag de interieurvormgever de uitvoering van de opdracht opschorten, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft gemaand om binnen zeven dagen alsnog te betalen en betaling is uitgebleven.
 5. Kosten verbonden aan de invordering van achterstallige betalingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Bij niet-tijdige betaling mag de opdrachtgever de door de interieurvormgever verstrekte ontwerpen, schetsen en andere materialen niet gebruiken.

Rechten ontwerp

 1. Na voldoening aan zijn betalingsverplichtingen, heeft de opdrachtgever het recht om het ontwerp uit te voeren.
 2. De opdrachtgever mag het ontwerp niet wijzigen of daarvan afwijken, tenzij dit gebeurt in overleg met de interieurvormgever.
 3. De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de interieurvormgever. De interieurvormgever kan voorwaarden stellen aan zijn toestemming, zoals het betalen van een redelijke vergoeding. De interieurvormgever zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Vroegtijdige beëindiging

 1. De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde beëindigen. De interieurvormgever kan de opdracht alleen om belangrijke redenen beëindigen. De beëindiging moet schriftelijk worden gemeld en moet de reden(en) en de datum van beëindiging vermelden.
 2. Bij beëindiging wordt afgerekend op basis van de voortgang van het werk op het moment van beëindiging. De opdrachtgever vergoedt de interieurvormgever voor de tot dan toe gemaakte kosten.
 3. Na beëindiging mag de opdrachtgever het tot dan toe gemaakte ontwerp alleen uitvoeren na voorafgaande toestemming van de interieurvormgever. De interieurvormgever zal zijn toestemming niet weigeren als dit in strijd zou zijn met de rechtmatige belangen van de opdrachtgever.

Vertraging

 1. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de interieurvormgever niet kunnen worden toegerekend, dient de opdrachtgever de interieurvormgever te vergoeden voor de kosten die hierdoor ontstaan. De interieurvormgever zal de kosten/schade zoveel mogelijk beperken.
 2. Indien de in het eerste lid genoemde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden duurt, zal de interieurvormgever de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over het hervatten van de uitvoering. Hierbij zal de interieurvormgever rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. De interieurvormgever is alleen aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor directe schade die het gevolg is van een fout die aan de interieurvormgever kan worden toegerekend bij de uitvoering van zijn verplichtingen.
 2. Een fout die aan de interieurvormgever kan worden toegerekend, betekent hier: een fout die een goed en zorgvuldig handelend interieurvormgever had kunnen en moeten vermijden, rekening houdend met normale oplettendheid en de benodigde vakkennis en middelen voor de opdracht.
 3. Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieurvormgever tekort is geschoten, stelt hij de interieurvormgever schriftelijk aansprakelijk en biedt hem de gelegenheid om de tekortkoming(en) te herstellen.
 4. De interieurvormgever vergoedt per opdracht maximaal de advieskosten aan schade.
 5. De aansprakelijkheid van de interieurvormgever vervalt vijf jaar na de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

Geschillen

 1. Verschillen van inzicht tussen opdrachtgever en interieurvormgever worden bij voorkeur onderling opgelost.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit deze opdracht tussen opdrachtgever en interieurvormgever worden beslecht door de civiele rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van beide partijen als zodanig worden beschouwd.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.